NOTA DE PREMSA: Compareixença al Congrés per tractar les esmenes ICAB-CICAC al projecte de llei de reforma concursal

Victoria Ortega, presidenta del CGAE, i Martí Batllori i Elisa Escolà, advocats del Grup de Segona Oportunitat de la Comissió de Normativa ICAB-CICAC, compareixen al Congrés dels Diputats en nom de l’advocacia.

Barcelona, 1 de març 2022. Es troba en tràmit al Congrés dels Diputats el Projecte de Llei de reforma del text refós de la Llei Concursal, amb la finalitat de dur a terme la transposició de la Directiva de la Unió Europea coneguda com a “Directiva sobre reestructuració i insolvència”.

Davant d’aquest tràmit legislatiu i tal com l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) ha vingut informant, des de la Comissió de Normativa ICAB-Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) , amb el suport dels grups de treball de Segona Oportunitat i Concursal, així com amb la col·laboració de diferents comissions i seccions, s’han elaborat diverses propostes d’esmenes que aborden diversos temes regulats en el referit projecte de llei.

D’entre elles, val la pena destacar, en primer lloc, la que manté la necessitat de garantir la tutela judicial efectiva del deutor en el procés especial de Segona Oportunitat amb plenes garanties, fet que fa imprescindible la intervenció necessària i, en tot cas, d’assistència lletrada mitjançant un professional de l’advocacia i la representació processal mitjançant procurador.

També és important advertir que es reclama la necessitat de no excloure els crèdits públics en els processos de Segona Oportunitat. Els deutors de bona fe insolvents o sobreendeutats han de poder gaudir de la plena exoneració dels seus deutes sense que se n’exclogui aquests crèdits, perquè aquesta circumstància suposa una sobreprotecció dels mateixos de manera injustificada i una greu limitació als efectes de la Segona Oportunitat.

La idea d’excloure el crèdit públic del sistema d’exoneració previst en el Projecte de llei té un propòsit merament sancionador que indubtablement perjudica l’interès de l’Estat ja que la impossibilitat de pagament del deutor, lluny de crear-hi una consciència tributària, l’empeny a l’economia submergida. I és que aquesta situació, la majoria de les vegades, impossibilita fer front ni tan sols al principal dels deutes tributaris i amb més dificultat a les sancions que els acompanyen.

A més, mitjançant les esmenes presentades es qüestionen les previsions retroactives del règim transitori del projecte, que afecten el deutor que hagués iniciat el procediment abans de l’entrada en vigor de la nova llei. També s’adverteix que la previsió del procediment especial per a les micro-pimes no té en compte la definició que per a aquest tipus d’entitats estableix la normativa europea, donant peu a una aplicació generalitzada d’un procediment especial amb una regulació que no hauria de ser aplicable de forma generalitzada. Així mateix, s’aborden els problemes derivats de les previsions que el projecte fa sobre les limitacions de nomenament d’administradors concursals i els relacionats amb el sistema retributiu dels mateixos.

Per tot l’anterior, aquest dimarts, 1 de març de 2022, s’ha produït una compareixença al Congrés dels Diputats per tractar-hi les anteriors esmenes, així com per conèixer els posicionaments d’altres representants del món econòmic i professional.

És rellevant posar de manifest la importància que té el fet que, en el tràmit parlamentari de compareixences acordat pels grups parlamentaris davant la Comissió de Justícia, compareguin tres professionals de l’advocacia com Victòria Ortega, presidenta del Consell General de l’Advocacia Espanyola (CGAE), i els advocats catalans Martí Batllori i Elisa Escolà, responsable i membre respectivament del Grup de Treball de Segona Oportunitat de l’ICAB. Aquest grup de treball està adscrit a la Comissió de Normativa, àmbit en el que l’ICAB i el Consell de l’Advocacia Catalana treballen profitosament de manera conjunta.

Amb la presentació d’aquestes esmenes i les compareixences en seu parlamentària, l’advocacia busca dur a terme la seva aportació en aquest procés de reforma tot contribuint a salvaguardar els drets de la ciutadania, potenciar el mecanisme de la Segona Oportunitat i garantir la correcta adequació de la legislació espanyola a la directiva europea.

Webinar: Sancions administratives i segona oportunitat ON-LINE

PRESENTEN: 

Yvonne Pavia Lalauze. Tresorera de l’ICAB

Martí Batllori i Bas. Advocat

PONENTS:

Miguel Ángel Salazar García. Economista, Auditor de Comptes i Advocat

Jaime Rodríguez. Advocat

Cayetana Lado Castro-Rial. Advocada de l’Estat, excap de l’Àrea Concursal

MODERA:

Borja Pardo Ibáñez. Advocat, membre del grup de Llei de Segona Oportunitat ICAB-CICAC.

* La sessió s’impartirà amb el sistema Zoom.

** L’organitzador de la conferència prohibeix expressament la gravació audiovisual i posterior difusió i exhibició de les imatges en qualsevol suport, ja sigui material o electrònic, així com la producció, edició i/o emissió o difusió, mitjançant reproducció, íntegra o parcial de la mateixa.

PREU: Gratuït

 

NOTA DE PREMSA: L’advocacia de Barcelona alerta de la vulneració del dret a la Segona Oportunitat en la reforma concursal

 

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona insta els grups parlamentaris a garantir una veritable Segona Oportunitat

Barcelona, 14 de gener de 2022. L’advocacia de Barcelona alerta que el Projecte de Llei de reforma de la Llei Concursal, que ha de transposar la Directiva UE 1023/2019 sobre Reestructuracions i Segona Oportunitat, no recull allò establert a la Directiva perquè els empresaris disposin d’un procediment que pugui finalitzar amb la “plena” exoneració dels deutes.

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha participat de forma activa, des del mes d’agost passat, en la redacció de propostes, tant en el tràmit de Consulta pública prèvia com en el d’Audiència i al·legacions, al text de l’Avantprojecte. L’Advocacia, per la seva implicació als concursos i per la seva funció social i de garantia dels drets de la ciutadania, ha posat el focus en la tramitació del text, especialment en la regulació de la insolvència personal.

En una primera valoració del Projecte de llei publicat avui al Butlletí Oficial de les Corts Generals s’han detectat alguns elements clau que haurien de ser objecte d’esmena, sempre amb la mirada posada en la millora del funcionament del mecanisme de la Segona Oportunitat i que compleixi així l’objectiu que fixa la Directiva, que és “la cancel·lació plena dels deutes”. Si no, s’estarà vulnerant el dret a la Segona Oportunitat tal com s’ha regulat des de la introducció del mecanisme, el 2015.

 1. a) Sobre l’exoneració del crèdit públic

La sobreprotecció del crèdit públic pot suposar una barrera al deutor per accedir a una veritable exoneració i que amb això s’eviti la seva reincorporació al circuit econòmic. L’objectiu de la Segona Oportunitat és que després de l’exoneració dels seus deutes, el deutor pugui tornar a iniciar la seva activitat professional o empresarial i es converteixi en subjecte de totes les obligacions tributàries i de les aportacions corresponents al seu enquadrament en el règim de la Seguretat Social.

La norma ha de posar el focus a la plena exoneració del deutor per no resultar contrària a l’esperit de la Directiva i al seu articulat.

 1. b) Sobre la intervenció necessària de l’advocacia

Tot i l’aparent simplicitat amb què el legislador configura aquest tipus de procediment especial per a les microempreses, aquests són processos d’especial complexitat, tant des del punt de vista substantiu com processal. Això és degut a les conseqüències que pot implicar per al concursat l’anàlisi prèvia de la seva situació econòmica, el desenvolupament del procediment i la finalització del mateix, així com les opcions legals per les quals pot optar el concursat a cadascuna de les fases del procés, el que pot implicar per al mateix greus conseqüències jurídiques. L’assistència lletrada garanteix el dret d’igualtat de les parts en el procés judicial, evita que sigui suplerta per l’actuació d’ofici del tribunal i integra el contingut essencial del dret a la tutela judicial efectiva com a dret a la igualtat processal i a la tramitació del procediment.

 1. c) Sobre restriccions a l’exoneració

La restricció que proposa el Projecte a l’accés al mecanisme per mitjà de les sancions administratives, infraccions tributàries i derivacions de responsabilitat s’allunya dels principis de rehabilitació, de reinserció o de reeducació social que han de perseguir les normatives socials modernes, especialment si es té en compte que en el procediment concursal hi ha la secció de qualificació del concurs, que és la via legal adequada per evitar l’abús de la norma per aquells deutors que no són mereixedors d’aquesta Segona Oportunitat.

Adequar a la realitat social i econòmica de l’entorn en què es pretén aplicar la norma obliga a treballar perquè es puguin exonerar tots els deutes, adequant els plans de pagaments que siguin sostenibles en un període de temps concret i no posar barreres d’accés a aquest dret basat en prerrogatives i proteccions a una categoria de deutes.

S’adverteix que amb el text presentat, a la pràctica, molts ciutadans, empresaris i no empresaris quedaran exclosos del dret a tenir una Segona Oportunitat. I per tant, qui hagi tingut un fracàs econòmic o empresarial assistirà a la seva pròpia mort civil, passant a engrossir l’economia submergida i s’haurà aconseguit posar un sostre de vidre als emprenedors que per por de fracassar no s’arriscaran a iniciar aventures empresarials, perquè davant d’un error no hi ha una sortida sostenible; cal recordar que el progrés sostenible de l’economia es basa en l’èxit dels emprenedors que la fan progressar.

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona confia que el debat que es farà els propers mesos al Congrés dels Diputats serà una bona oportunitat per concretar la proposta i garantir que a Espanya se segueixi garantint el dret dels empresaris a una veritable Segona Oportunitat d’acord amb la normativa europea.

 

Webinar on-line: Primera valoració del Projecte de Llei de Reforma Concursal

PRESENTA:

 • Jesús M. Sánchez García. Vicedegà de l’ICAB i President de la Comissió de Normativa

1a Taula sobre la reforma concursal:

PONENTS:

 • Yolanda Ríos López. Magistrada del Jutjat Mercantil núm. 1 de Barcelona
 • Amanda Cohen Benchetrit. Magistrada de l’Audiència Provincial de Córdoba i Assessora General de Cooperació Jurídica Internacional del Ministeri de Justícia
 • Yvonne Pavia Lalauze. Diputada i Tresorera de la Junta de Govern de l’ICAB

MODERA:

 • Pau Ballvé Reyes. President de la Secció de Dret Concursal de l’ICAB.

2a Taula sobre segona oportunitat

PONENTS:

 • Raúl García Orejudo. Magistrat del Jutjat Mercantil núm. 7 de Barcelona
 • Enrique Sanjuan y Muñoz. Magistrat de l’Audiència Provincial de Màlaga
 • Octavio Gracia Chamorro. Advocat i economista

MODERA:

 • Elisa Escolà Besora. Advocada i Professora associada de la Universitat de Barcelona

* La sessió s’impartirà amb el sistema Zoom.

** L’organitzador de la conferència prohibeix expressament l’enregistrament audioviosual i posterior difusió i exhibició de les imatges en qualsevol suport, ja sigui material o electrònic, així com la producció, edició i/o emissió o difusió, mitjançant reproducció, íntegra o parcial de la mateixa