Enquesta sobre el mecanisme de segona oportunitat

La teva opinió és important!

Us proposem participar en una enquesta sobre el mecanisme regulat per la Llei 25/2015 de 28 de juliol de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social.

Aquesta enquesta ha estat elaborada per l’Observatori Econòmic i Social de la Justícia (UAB – CICAC) amb el suport del Grup de Treball de Segona Oportunitat de la Comissió de Normativa ICAB-Consell de l’Advocacia Catalana.

Per respondre, només calen 3 minuts i no es requereix identificació.

Les respostes es tractaran amb garantia total d’anonimat, integrant-se en un estudi que, entre d’altres finalitats, permetrà conèixer la percepció dels i de les professionals implicats/des potencialment o en la pràctica en aquest mecanisme.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

> ENQUESTA

Presentació

La crisi econòmica ha tingut un gran impacte en les famílies i la resposta legislativa no ha estat sempre prou àgil ni prou adequada per donar una solució. Des de la Comissió de Normativa del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i del Consell de l’Advocacia Catalana estem treballant intensament tant en l’anàlisi de les normes vigents com en la proposta de canvi legislatiu. La funció social de l’advocacia ens porta a treballar decididament en aquesta línia.

L’advocacia havia reclamat des de fa anys l’aprovació d’un mecanisme que donés solució al problema del sobreendeutament per millorar la situació patrimonial de les persones, buscant una exoneració dels deutes que permetés a les persones insolvents tornar a començar.

La Llei de la Segona Oportunitat va entrar en vigor el 2015, i tot i tenir mancances i seguir treballant per la seva reforma, entenem que és una eina útil per donar solució a situacions greus de sobreendeutament, d’insolvència, que impedeixen que moltes famílies puguin portar una vida digna, per trobar-se en situacions d’embargaments i de constant angoixa per no poder atrapar els deutes. Tanmateix, el coneixement i l’ús del mecanisme de la segona oportunitat està molt lluny del que seria desitjable, especialment si ho comparem amb els països del nostre entorn.

Ara, des de del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i el Consell de l’Advocacia Catalana hem decidit fer un pas endavant i presentem una campanya per impulsar de forma decidida el coneixement i ús del mecanisme de la segona oportunitat.

L’objectiu de la campanya és donar a conèixer que avui, hi ha un mecanisme de segona oportunitat útil i eficaç a disposició de les persones físiques insolvents, tant consumidores com empresàries.

I així mateix, es tracta de conscienciar la ciutadania que els advocats i advocades estan a disposició dels ciutadans per donar-los assistència jurídica en el procediment per tal d’obtenir un resultat idoni per les seves circumstàncies: un acord entre el deutor sobreendeutat i els seus creditors o la cancel·lació dels deutes.

Confiem en què aquest impuls sigui útil en la tasca de defensa dels drets de la ciutadania en la que està fermament compromesa l’advocacia.

Reunió inicial del Grup de Treball de Segona Oportunitat de la Comissió de Normativa ICAB-CICAC

Celebrada el dijous 25 de gener de 2018 a la seu col·legial, la reunió suposa l’inici del Grup de Treball de Segona Oportunitat de la Comissió de Normativa ICAB-CICAC. L’objectiu del grup de treball és impulsar l’ús de la Segona Oportunitat, i treballar per millorar la seva utilitat per les persones insolvents.

L’advocacia institucional s’ha compromès a treballar en diferents eixos a través del Grup de Treball atès que considera que el mecanisme de la segona oportunitat és una eina útil per a les persones insolvents, i vol destacar el paper fonamental que l’advocacia està tenint en aquest àmbit en defensa dels drets de les persones.

Per això el Grup de Treball es proposa posar en marxa una sèrie de mesures de formació, informació i difusió de mecanisme de segona oportunitat, la creació d’un Observatori de la Segona Oportunitat, i també treballar en propostes legislatives per millorar la regulació actual de la segona oportunitat.

Participen en el Grup de Treball Jaume Campà, Isidor Garcia, Borja Pardo, Jesús Sánchez, Miguel Ángel Salazar, Cristina Vallejo, amb la coordinació d’Yvonne Pavía i Martí Batllori. També es compta amb la col·laboració dels magistrats José María Fernández Seijo i Carlos Puigcerver.

El Grup de Treball recull la tasca realitzada per altres iniciatives anteriors impulsades des de la Comissió de Normativa ICAB-CICAC.

Un dels temes que s’ha estat treballant és estendre la cobertura de l’assistència jurídica gratuïta a la segona oportunitat, de forma que el torn d’ofici sigui una via d’accés senzilla i sense cost a la segona oportunitat per les persones que reuneixen els requisits de l’assistència jurídica gratuïta.