Honoraris de l’Administració concursal

Descarregar el PDF

CONCURS CONSECUTIU.

 1. Durant la fase d’ACORD Extrajudicial de Pagaments s’ha de garantir el dret que li reconeix la Llei 5/2012 de 6 de juliol a l’intervingut a conèixer el cost de la mediació a l’inici de procediment. A tal efecte el mediador concursal hauria de notificar al deutor la seva retribució en els cinc dies següents a l’acceptació del càrrec.
 1. La remuneració el MC es calcularà per aquest aplicant l’annex del RD 1860/2004 sobre l’actiu i el passiu que es desprèn de les dades proporcionades pel deutor.
 1. No es podrà aplicar en la remuneració del MC dels factors de correcció que preveu el RD 1860/2004, els quals només poden ser aplicables en el si del concurs.
 1. Com a regla general, la remuneració que ha de percebre l’administrador concursal durant la tramitació del concurs consecutiu està marcada per la qual hagués percebut o hagut de percebre durant la fase d’acord extrajudicial, no podent ser superior a aquesta, encara que per aplicació íntegra de les regles del RD 1860/2004 sigui una xifra superior.
 1. L’AC ha d’indicar quines quantitats ha percebut o hagut de percebre el Mediador concursal en l’escrit pel qual se sol·licita la retribució en el marc del concurs.

 1. La reducció de l’50% a què es refereix la DA 2a de la Llei 25/2015, apartat 1, lletra c), també és aplicable, en lloc de la reducció de l’70% de la lletra b), quan s’hagi tramitat el concurs consecutiu en un Jutjat Mercantil per raó de l’origen empresarial dels deutes, tot i que la fase d’Acord Extrajudicial de Pagament s’hagi dut a terme davant notari.
 1. La modificació de l’actiu i / o passiu de deutor en el marc de el concurs consecutiu, respecte de l’actiu i passiu tingut en compte en la fase de mediació, permetrà a l’AC ajustar la seva retribució a les noves xifres, reduint o augmentant la retribució que li devia correspondre per la fase de mediació i per tant el límit de retribució en la fase de concurs.
 1. Les previsions dels arts 34.4 de la Llei Concursal i art. 12 de l’RD 1860/2004 poden ser d’aplicació al concurs consecutiu.
 1. Pel que fa als terminis per al cobrament, s’apliquen les regles generals de l’art. 8 de l’RD 1860/2004. En absència de resolució formal que posi fi a la fase comuna, s’entendrà que el termini de 5 dies comença amb la resolució per la qual es té per presentats els textos definitius, hagin existit o no impugnacions.
 1. No es pot computar, de cap manera, dins de la massa activa el salari del deutor, ni els seus ingressos regulars per l’exercici de la seva activitat.
 1. El pagament dels honoraris del mediador concursal o de l’administrador concursal que no hagi estat satisfet en el si del concurs, s’entendrà inclòs en la previsió de l’art. 178 bis 6 de la LC en el cas que el deutor s’aculli al benefici de l’exoneració, havent de ser de cobrament preferent en el marc de el pla de pagaments.